Khai Mở Server Mới Bối Ứng Quỳ ...

18/04 Vẫn giữ nguyên bối cảnh Tam quốc với 3 quốc gia Ngụy, Thục, Ngô...

Liên Đấu Server Lần 3 ...

20/10 Đấu liên server, phần thưởng hấp dẫn, những trận đấu nảy lửa....