Nhất Thống Giang Sơn 3 ...

26/10 Trong thời gian sự kiện, tích lũy nạp đạt đến mức Vàng nhất định sẽ nhận quà tương ứng....

Nhất Thống Giang Sơn 4 ...

30/10 Trong thời gian sự kiện, Anh hùng tích lũy nạp đạt yêu cầu nhất định sẽ nhận phần thưởng tương ứng....