Nhất Thống Giang Sơn 1 ...

16/10 Trong thời gian sự kiện, Anh hùng tích lũy nạp đạt yêu cầu nhất định sẽ nhận phần thưởng tương ứng. ...