Bảo Trì Toàn Bộ Máy Chủ Ngày 09-10 ...

08/10 Thủy Hử Truyện sẽ tiến hành bảo trì toàn bộ máy chủ trong thời gian ngắn để cập nhận sự kiện. ...

Nhất Thống Giang Sơn 1 ...

16/10 Trong thời gian sự kiện, Anh hùng tích lũy nạp đạt yêu cầu nhất định sẽ nhận phần thưởng tương ứng. ...